در یکسال کارخانه پولسازی خود را راه اندازی کنید

کارخانه پول سازی

مولف کتاب کیست؟

علی جاوید

مدرس بازاریابی

سایبقه بیش از 15000 نفر ساعت سخنرانی


قیمت این کتاب 150 هزار تومان است که به مدت محدودی رایگان در دسترس شماست