در یکسال کارخانه پولسازی خود را راه اندازی کنید

کارخانه پول سازی

مولف کتاب کیست؟

علی جاوید

مدرس بازاریابی

سایبقه بیش از ۱۵۰۰۰ نفر ساعت سخنرانی


قیمت این کتاب ۱۵۰ هزار تومان است که به مدت محدودی رایگان در دسترس شماست