با سلام

اگر شما از اعضای سامانه پیشگامان کاریزما هستید لازم است فرم زیر را با دقت و بصورت کامل تکمیل کنید.


برای مثال 1360/12/12

شماره شبا 24 عدد بوده و اول آن IR قرار دارد.