بایگانی برچسب: ارزیابی تصمیم گیری

ایده های گنگ و مبهم ، بر خلاف ظاهر می توانند بسیار مفید باشد

ایده های گنگ و مبهم در نگاه نخست به نظر کسل کننده و زاییده تفکرات و تخیلات ذهن خسته ما هستند که از روزمرگی و کار زیاد دیگر رمقی ندارد.

اما واقعیت چیزی دیگری است. ایده های گنگ و مبهم فقط از ذهن خسته و بی تاب تراوش نمی شود. همان طور که موقع درست اندیشیدن ایده های بکر و ناب به ذهن خطور می کند ممکن است ایده های گنگ و مبهم نیز وارد جریان سیلاب فکری ما شوند.