بایگانی برچسب: اعتقادات

اعتقادات و باورهایی که مانع از موفقیت می شوند (۷ اعتقاد اشتباه)

اعتقادات و باور ها بخش بزرگی از زندگی هر انسانی را تشکیل می دهد. بسیاری از از افراد ممکن است اعتقادات محکم و استواری نسبت به برخی مسائل داشته باشند و همین طور برخی دیگر دارای باور هایی متعادل تر و شک برانگیز تر باشند.

این اعتقادات می تواند شامل مسائل مذهبی تا دیگر مسائل اجتماعی و فرهنگی و حتی مسائل اقتصادی و روزمره انسانی باشند.

هیچ انسان عاقل و بالغی را نمی توان یافت که معتقد به رفتار، سنت و یا آیین و مذهبی نباشد، حتی آنان که مدعی رها بودن از هر آیین و اعتقادی هستند خود به این معتقدند که نباید اعتقادات خاصی داشته باشند!